Danh sách bài học  ›  Vườn Thú thành phố - Phần 1

Viết bởi: George Comninos | Nguồn audio: lightupyourbrain.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "City Zoo - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Vườn Thú thành phố - Phần 1

Viết bởi: George Comninos | Nguồn audio: lightupyourbrain.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "City Zoo - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Game: Memory cards
5. Complete sentences with given words
6. Complete sentences with given words
7. Listen and choose True or False
8. Listen and answer the questions

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản