Danh sách bài học  ›  Vua Chích Chòe - Phần 2

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "King Thrushbeard - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Vua Chích Chòe - Phần 2

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "King Thrushbeard - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Find words and pictures
4. Find words
5. Complete sentences with given words
6. Listen and choose correct answer
7. Listen and answer the questions
8. Listen and fill in the gaps

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản