Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Vua Chích Chòe - Phần 1

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "King Thrushbeard - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Vua Chích Chòe - Phần 1

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "King Thrushbeard - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Complete sentences with given words
4. Match words with pictures
5. Match audios with pictures
6. Listen and complete the table
7. Listen and complete text
8. Listen and check list

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản