Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Trí khôn được phát tán như thế nào?

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Hãy cùng lắng nghe câu chuyện "How the wisdom got out" để tìm hiểu xem tại sao trên thế này lại có cái mang tên "trí khôn" nhé!

Trí khôn được phát tán như thế nào?

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Hãy cùng lắng nghe câu chuyện "How the wisdom got out" để tìm hiểu xem tại sao trên thế này lại có cái mang tên "trí khôn" nhé!

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Match words with their definitions
4. Choose the different word
5. Put Words In Correct Column
6. Listen and choose the best answer
7. Listen and choose True or False
8. Mark true answer

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản