Danh sách bài học  ›  Rapunzel - Phần 2

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Rapunzel - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Rapunzel - Phần 2

Tác giả: Brothers Grimm | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "Rapunzel - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Find words
5. Find words and pictures
6. Listen and fill in the gaps
7. Match audios with pictures
8. Listen and choose True or False

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản