Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Những người lạ trong gương

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Những người lạ trong gương

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Match audios with pictures
5. Find words based on definition
6. Listen and answer the questions
7. Listen and choose True or False
8. Listen and fill in the gaps

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản