Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Người chăn lợn - Phần 2

Tác giả: Hans Christian Anderson | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The swineherd - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Người chăn lợn - Phần 2

Tác giả: Hans Christian Anderson | Nguồn audio: librivox.org

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The swineherd - part 2" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Find words based on definition
4. Find words and pictures
5. Listen and fill in the gaps
6. Listen and choose True or False
7. Listen and answer the questions
8. Listen and rearrange sentences

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản