Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Khi thần Mặt Trời trốn trong hang

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "When the Sun hid in her cave" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Khi thần Mặt Trời trốn trong hang

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "When the Sun hid in her cave" và hiểu ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn vocabularies by flash cards
3. Match words with pictures
4. Match audios with suitable pictures
5. Complete sentences with given words
6. Choose suitable picture
7. Listen and answer questions
8. Listen and choose the best answer

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản