Danh sách bài học  ›  Hoàng đế nước Trung Hoa - phần 1

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Hoàng đế nước Trung Hoa - phần 1

Viết lại bởi: Bertie | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The Emperor of China - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Complete sentences with given words
4. Find words and pictures
5. Listen and choose True or False
6. Listen and answer the questions
7. Listen and rearrange sentences

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản