Danh sách bài học  ›  Gió và Mặt Trời

Câu chuyện "Gió và Mặt Trời" dạy cho chúng ta những bài học ý nghĩa. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Gió và Mặt Trời

Câu chuyện "Gió và Mặt Trời" dạy cho chúng ta những bài học ý nghĩa. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Pronunciation - Choose the different word
4. Complete the sentences with given words
5. Match two halves to make a full sentences
6. Listen and tick the best choice
7. Listen and choose the best answer
8. Choose True or False

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản