Danh sách bài học  ›  Chuột và Voi

Câu chuyện "Chuột và Voi" nằm trong chuỗi truyện kể ngụ ngôn sẽ mang lại cho bạn một bài học đáng nhớ. Bài nghe kèm theo giúp bạn luyện nghe rất tốt.

Chuột và Voi

Câu chuyện "Chuột và Voi" nằm trong chuỗi truyện kể ngụ ngôn sẽ mang lại cho bạn một bài học đáng nhớ. Bài nghe kèm theo giúp bạn luyện nghe rất tốt.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn vocabularies by flashcards
3. /æ/ or /ʌ/?
4. Match pictures with definitions
5. Match words
6. Listen and fill the gaps
7. Choose the odd word
8. Multiple choice
9. True or False?
10. Rearrange the sentences

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản