Danh sách bài học  ›  Châu Chấu và Kiến

Câu chuyện "Châu Chấu và Kiến" là một bài học về sự chăm chỉ. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Châu Chấu và Kiến

Câu chuyện "Châu Chấu và Kiến" là một bài học về sự chăm chỉ. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Match words with their definitions
4. Put the words into the appropriate columns.
5. Complete the sentences with given words
6. Sort words into groups
7. Listen and choose True or False
8. Rearrange sentences in the correct order

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản