Danh sách bài học  ›  Cô bé quàng khăn đỏ

Câu chuyện "Cô bé quàng khăn quàng đỏ " nhắc nhở chúng ta cần phải biết nghe lời người lớn . Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Cô bé quàng khăn đỏ

Câu chuyện "Cô bé quàng khăn quàng đỏ " nhắc nhở chúng ta cần phải biết nghe lời người lớn . Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn vocabularies by flashcards.
3. Complete the sentences with suitable words
4. Choose the odd word in each group
5. Listen and fill in the gaps
6. Find the appropriate features for each character.
7. Listen and choose True or False
8. Rearrange the following sentences in the correct order

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản