Danh sách bài học  ›  Jack lười biếng

Trong bài học này, các bạn sẽ được học câu chuyện "Jack lười biếng". Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Jack lười biếng

Trong bài học này, các bạn sẽ được học câu chuyện "Jack lười biếng". Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Put the words into the appropriate columns.
4. Choose the odd word
5. Listen and choose True or False
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and rearrange sentences
8. Answer the questions

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản