Danh sách bài học  ›  Thần Juno và Con Công

Câu chuyện "Thần Juno và con Công" được kể qua giọng truyền cảm sẽ giúp bạn vừa luyện nghe tiếng Anh vừa biết thêm được nhiều điều mới thú vị. Cùng nghe và làm một vài bài tập nhé!

Thần Juno và Con Công

Câu chuyện "Thần Juno và con Công" được kể qua giọng truyền cảm sẽ giúp bạn vừa luyện nghe tiếng Anh vừa biết thêm được nhiều điều mới thú vị. Cùng nghe và làm một vài bài tập nhé!

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Choose odd word
4. Choose the different word
5. Listen and complete text with given words
6. Listen and choose the best answer
7. Rearrange words to make complete sentences

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản