Danh sách bài học  ›  Những nhạc sĩ ở thành phố Bremen - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được học phần 1 câu chuyện "Những nhạc sĩ ở thành phố Bremen". Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Những nhạc sĩ ở thành phố Bremen - Phần 1

Trong bài học này, các bạn sẽ được học phần 1 câu chuyện "Những nhạc sĩ ở thành phố Bremen". Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn vocabularies by flashcards.
3. Put the words and phrases into the same group.
4. Listen and fill in the gaps
5. Listen and chose true or false

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản