Danh sách bài học  ›  Chuột thành phố và Chuột đồng quê

Trong bài học này, các bạn sẽ được học câu chuyện "Chuột thành phố và chuột đồng quê". Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Chuột thành phố và Chuột đồng quê

Trong bài học này, các bạn sẽ được học câu chuyện "Chuột thành phố và chuột đồng quê". Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Find words
4. Put the following words into the right box.
5. Complete the sentences with given words
6. Listen and choose True or False
7. Listen and fill in the gaps
8. Whose actions?

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản