Danh sách bài học  ›  Công Chúa và Hạt Đậu

Tác giả: Hans Christian Anderson | Phiên bản: Andrew Lang | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The princess and the Pea" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Công Chúa và Hạt Đậu

Tác giả: Hans Christian Anderson | Phiên bản: Andrew Lang | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The princess and the Pea" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn vocabularies by flash cards
3. Write words based on their audio and transcriptions
4. Match words with their definitions
5. Complete table with given words
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and tick True or False
8. Listen and choose the best answer
9. Rearrange sentences to make a story

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản