Danh sách bài học  ›  Chiếc hòm biết bay - Phần 1

Tác giả: Hans Christian Anderson | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The flying trunk - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Chiếc hòm biết bay - Phần 1

Tác giả: Hans Christian Anderson | Nguồn audio: Storynory.com

Trong bài học này, các bạn sẽ được lắng nghe câu chuyện "The flying trunk - part 1" và xem câu chuyện này có ý nghĩa gì. Bên cạnh đó, các bạn sẽ được thực hành một số bài tập để củng cố từ vựng và hiểu ý nghĩa của câu chuyện này.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flash cards
3. Match words with pictures
4. Match audios with pictures
5. Complete sentences with given words
6. Listen and fill in the gaps
7. Listen and choose True or False
8. Listen and answer the questions

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản