Danh sách bài học  ›  Cáo và Quạ

Tác giả: Aesop | Nguồn audio: Storynory.com

Câu chuyện "Cáo và quạ" qua tranh và giọng kể thú vị. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Cáo và Quạ

Tác giả: Aesop | Nguồn audio: Storynory.com

Câu chuyện "Cáo và quạ" qua tranh và giọng kể thú vị. Cùng với các bài tập nghe và từ vựng, các bạn sẽ nhanh chóng nhớ được nội dung câu chuyện và có thể kể lại câu chuyện bằng giọng văn của mình.

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn words by flashcards
3. Listen and choose appropriate picture
4. Match words with their definitions
5. Complete table with given words
6. Choose the best word to complete the sentences
7. Listen and fill in the gaps
8. Tick the appropriate picture
9. Listen and choose true or false
10. Rearrange sentences to make a story

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản