Ucan.vn

Danh sách bài học  ›  Ba chú lợn con

Viết lại bởi: Joseph Jacobs | Nguồn audio: Storynory.com

Câu chuyện "Ba chú lợn con " kể về sự thông minh của chú lợn chống lại con sói gian ác .

Ba chú lợn con

Viết lại bởi: Joseph Jacobs | Nguồn audio: Storynory.com

Câu chuyện "Ba chú lợn con " kể về sự thông minh của chú lợn chống lại con sói gian ác .

Danh sách bài tập

1. Listen to the story
2. Learn vocabularies by flashcards
3. Match words with definitions
4. Put actions and features into the right box.
5. Listen and fill in the gaps
6. Listen and choose True or False
7. Listen and rearrange sentences
8. Listen and choose the best answer

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản