Từ vựng tiếng Anh: Kế toán (3) - Ucan.vn

Bạn hãy điền thông tin vào mẫu dưới đây để mua thẻ

 

Từ vựng tiếng Anh: Kế toán (3)

Đăng vào lúc 05:30 17/12/2014 bởi Đỗ Thị Hải Yến

Hãy khám phá những điều thú vị hoặc đăng ký thành viên trên Ucan, website học tiếng Anh cực đỉnh!

TỪ VỰNG PHIÊN ÂM NGHĨA
Instant cash transfer /ˈɪnstənt kæʃ trænsˈfɜː(r)/ chuyển tiền ngay tức thời
Mail transfer /meɪl trænsˈfɜː(r)/ chuyển tiền bằng thư
Absolute security (n)  /ˈæbsəluːt sɪˈkjʊərəti an toàn tuyệt đối
Straightforward (adj) /ˌstreɪtˈfɔː(r)wə(r)d/ đơn giản, không rắc rối
Boundary (n)  /ˈbaʊnd(ə)ri/  biên giới
Reliably (a) /rɪˈlaɪəbli/ chắc chắn, đáng tin cậy
Domestic /dəˈmestɪk/ trong nước, nội trợ
Significantly (adv)  /sɪɡˈnɪfɪkəntli/ một cách đáng kể
Local currency (n) /ˈləʊk(ə)l ˈkʌrənsi/ nội tệ
Generous (adj)  /ˈdʒenərəs/ hào phóng
Counter (v) /ˈkaʊntə(r)/ quầy (chi tiền)
Long term (n) /lɒŋ tɜː(r)m/ dài hạn
Top rate /tɒp reɪt/  lãi suất cao nhất
Headline (n)  /ˈhedˌlaɪn/ đề mục (báo, quảng cáo)
Free banking /friː ˈbæŋkɪŋ/ không tính phí dịch vụ ngân hàng
Generous term /ˈdʒenərəs tɜː(r)m/ điều kiện hào phóng
Current account (n) /ˈkʌrənsi əˈkaʊnt/ tài khoản vãng lai
Recapitulate (v) /ˌriːkəˈpɪtʃʊˌleɪt/ tóm lại, tóm tắt lại
Security courier services /sɪˈkjʊərəti ˈkʊriə(r) ˈsɜː(r)vɪsɪz/ dịch vụ vận chuyển bảo đảm
Beneficiary (n) /ˌbenɪˈfɪʃəri/ người thụ hưởng
First class /fɜː(r)st klɑːs/ phát chuyển nhanh
Upward limit (n) /ˈʌpwə(r)d ˈlɪmɪt/ mức cho phép cao nhất
Facility (n) /fəˈsɪləti/ phương tiện
Gateway (n) /ˈɡeɪtweɪ/ cổng máy tính

 

Lưu về Facebook wall để học hoặc chia sẻ với bạn bè nào!

Hãy bấm các nút Like (thích) hoặc Send (chia sẻ) ở phía dưới để lưu về WALL Facebook và chia sẻ với bạn bè nhé! Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ bạn khám phá trên UCAN - website học tiếng Anh cực đỉnh đấy! Bạn còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký hoặc tìm hiểu ngay nhé!

Danh mục bài viết
     Mục khác

KHUYẾN MÃI NĂM MỚI: MUA 1 TẶNG 4 – ƯU ĐÃI CỰC SỐC

Khi bạn mua 1 thẻ học VIP trên website www.ucan.vn bạn sẽ được TẶNG THÊM 4 phần quà rất có giá trị:

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản