Ucan.vn

Bài kiểm tra đầu vào Ucan

Bài kiểm tra đầu vào Ucan

Bài kiểm tra gồm có 2 phần: Grammar (ngữ pháp) và Listening (phần nghe). Mỗi phần 100 câu.

Thời gian làm bài: 60 phút (50 phút phần Grammar và 10 phút phần Listening)

 

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản