Đề kiểm tra 1 tiết kỳ II lớp 10 năm học 2013 (đề sưu tầm)

Đề kiểm tra 1 tiết kỳ II lớp 10 năm học 2013 (đề sưu tầm)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 16 câu trắc nghiệm; 12 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản