Đề kiểm tra 45 phút lớp 10 (đề sưu tầm) (đề 5)

Đề kiểm tra 45 phút lớp 10 (đề sưu tầm) (đề 5)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 16 câu trắc nghiệm, 12 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản