Đề kiểm tra 45 phút lớp 10 (đề sưu tầm) (đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút lớp 10 (đề sưu tầm) (đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút.

Tổng số câu: 22 câu trắc nghiệm, 8 câu tự luận.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản