Tiếng Anh phổ thông lớp 11  ›  Grammar: Reported speech with gerund

Làm đúng
10/10
Điểm số
100
ajax-loader
UC thu được
700

Change direct speech into reported speech.Begin each sentence in the way presented below

?
i
×
×

Video hướng dẫn làm bài đang được hoàn thiện và sẽ được ra mắt trong thời gian gần nhất.


Tiếp tục

Chuẩn bị

Làm bài

Cả hai

Hoàn thành

Tiếng Anh là chuyện nhỏ

Hãy cập nhật các bài học mới nhất qua facebook trên fanpage của chúng tôi.

Đăng nhập vào Ucan

Đăng ký tài khoản